Què és l'electròlisi? | Reaccions | Química | FuseSchool

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool Aprèn els conceptes bàsics sobre l'electròlisi. L'electròlisi és el flux de corrent elèctric a través d'un líquid que causa canvis químics. El líquid pot ser un compost iònic fos o una solució aquosa. El líquid contindrà ions positius i ions negatius que flueixen lliurement. Els ions positius es diuen cations, i els negatius, anions. Els elèctrodes es submergeixen en el líquid (solució electrolítica) i es connecten a una cel·la elèctrica. Els electrons començaran a fluir pels cables i això farà que un elèctrode es carregui positivament (l'ànode) i que l'altre es carregui negativament (el càtode). Això té un efecte immediat en el líquid fos i en els ions. Els ions positius del líquid (electròlit) són atrets cap a l'elèctrode negatiu (càtode). Els ions negatius del líquid (electròlit) seran atrets cap a l'elèctrode positiu (ànode). Això es deu al fet que les càrregues elèctriques oposades s'atreuen. Quan els ions es troben els elèctrodes, es produeix un intercanvi d'electrons i això desencadena una reacció química. Recorda que l'electròlisi també pot tenir lloc en solucions iòniques, així com en compostos fosos. Com més concentrada sigui la solució, més gran serà el cabal d'ions. La velocitat de flux d'ions també es pot augmentar a l'incrementar la diferència de potencial o el voltatge a la cel·la. Aquest vídeo és part de "Chemistry for All", un projecte d'Educació Química de la nostra Fundació Charity Fuse, l'organització al darrere de FuseSchool. Aquests vídeos es poden utilitzar en un model de classe invertida (Flipped Classroom) o com una ajuda per revisar la matèria. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Facebook: http://www.facebook.com/fuseschool Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Atribució No Comercial CC BY-NC (per veure l'escriptura de la llicència fes clic aquí: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Està permès descarregar el vídeo per usos educatius sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, posa't en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI